SECE
3er trimestre 2013  
   
InfoSece/53
 
Butlletí d'informació tècnica de l'Enllumenat Públic  
 
 
 
 
 
Reportatge
Revisió dels peatges d'accés d'energia elèctrica
 
Revisió dels peatges d'accés d'energia elèctrica

El passat 3 d’agost de 2013 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) l’Ordre IET/1491/2013 en la qual es revisen els peatges d’accés d’energia elèctrica per la seva aplicació a partir d’agost de 2013.

Per entendre bé aquesta modificació cal indicar que, a grans trets (*), la factura de llum es construeix a partir de dos grans blocs:

a) Terme de Potencia. S’obté a partir de la potència contractada (en kW). Té un caràcter fix ja que si no es realitzen modificacions en la instal·lació, aquest valor es manté constant.

b) Terme d’Energia. S’obté a partir de l’energia total consumida (en kWh) durant el període de facturació. Aquesta energia, en funció de la tarifa contractada, es mesura en diferents trams horaris (P1, P2, ...) de forma que cada tram horari disposa d’un preu €/kWh associat. Cal afegir que aquest és el terme variable de la factura ja que el cost final depèn del consum realitzat durant el període.

(*) No es tenen en compte per simplificar conceptes com recàrrec per reactiva, lloguer de comptadors, impost d’electricitat, etc.

Doncs bé, des de l’abril del 2012 les diferents modificacions dels peatges d’accés només afectaven al terme d’energia, que va oscil·lant cada trimestre, mentre que el terme de potència es mantenia constant. Ha sigut en aquesta revisió del passat 3 d’agost que l’afectació al terme de potència ha estat extremadament important comparat amb l’impacte sobre el terme d’energia (modificant sensiblement l’estructura de revisions anteriors). Sobretot en aquells subministraments de la tarifa 3.0A (PC>15 kW).

Cal comentar que aquesta Ordre ha estat vigent fins al passat 30 de setembre ja que aquest 1 d’octubre de 2013 ja s’ha publicat la Resolució de preus per les Tarifes d’Últim Recurs (TUR, TURDH i TURDHS) on s’ha mantingut el preu del peatge d’accés pel terme de potència i s’ha tornat a modificar el preu del terme d’energia, respecte l’Ordre del passat mes d'agost.

Anem a veure-ho amb valors concrets respecte a la Tarifa d’Últim Recurs amb discriminació horària, present habitualment en les instal·lacions d’enllumenat públic de menys de 10kW.

Tarifa TURDH:

Terme de Potència

(Fins al juliol 2013): 21,893189 €/kW any

(Agost 2013):         35,649473 €/kW any

(A partir d’octubre): 35,649473 €/kW any

En canvi, el terme d’energia hi ha més variacions:

(Fins al juliol 2013): 0,172148 €/kWh (Punta); 0,059420 €/kWh (Vall)

(Agost 2013): 0,150108 €/kWh (Punta) ; 0,058633 €/kWh (Vall)

(A partir d’octubre): 0,158548 €/kWh (Punta) ; 0,055833 €/kWh (Vall)

El que es pot apreciar és que les modificacions publicades al BOE durant el mes d’agost i octubre faran que l’augment del terme de potència sigui del 62,8%, ja que la revisió del mes d’octubre es manté el preu del peatge.

En quant al terme d’energia, s’observa un descens de preus important entre el 2n trimestre i l’Ordre de l’agost, mentre que els preus per l’últim trimestre del present any 2013, en el període Punta puja mentre que en el període Vall segueix baixant.

Si analitzem els diferents preus trimestrals que s’han aplicat a la Tarifa TURDH fins ara durant l’any 2013 s’obté que el preu de l’energia ha baixat, al període Punta un 13,42 % i el període Vall un 7,73%.

Com es pot comprovar, cal analitzar amb deteniment les implicacions d’aquests resultats i per això utilitzarem un exemple d’un cas real d’una instal·lació d’enllumenat públic acollida a aquesta tarifa:

Potència contractada: 6,9 kW

Potència real instal·lada: 6,0 kW

Tarifa: TURDH (TUR amb discriminació horària)

Analitzem el consum anual per cada un dels tres preus, aplicant els anteriors preus:

(Fins al juliol 2013): 1.993,09 €

(Agost 2013): 1.935,97 € -3%

(A partir d’octubre): 1.956,09 € +1%

S’ha realitzat la simulació de facturació amb els preus de juliol, agost i octubre, sense tenir en compte el cost del lloguer d’equips, l’impost de l’electricitat (no varien), i considerant que no hi ha recàrrec per reactiva.

S’observa que la tarifa del mes d’agost ha baixat un 3% respecte el juliol, mentre que segons els últims preus d’octubre i respecte l’agost ha pujat un 1%.

Cal realitzar una sèrie de consideracions al respecte:

· Tot i el gran augment del cost del terme de potència, el fet que les instal·lacions d’enllumenat públic es caracteritzen per un pes molt important de la part corresponent a l’energia respecte a la potència, fa que en terme mig la modificació tingui una afectació més aviat reduïda a les instal·lacions d’enllumenat públic d’aquestes característiques.

· En totes les actuacions d’adequació de l’enllumenat públic, adquireix una especial rellevància l’ajust de la potència contractada a la nova potència instal·lada, ja que cada vegada més es penalitza la potència addicional disponible.

Què passa amb les instal·lacions d’enllumenat públic acollides al mercat lliure?

Doncs bé, en el cas de les pòlisses de mercat lliure, el preu de l’energia no està 100% regulat sinó simplement hi ha el que es coneix com els peatges d’accés. En el cas del terme de potència si que es pot dir que habitualment s’ajusta al peatge d’accés de potència, en canvi, en el terme d’energia, el peatge d’accés és només una petita part de la totalitat.

Tot seguit es pot comparar els increments del terme de potència per les tarifes Tarifa 2.1DHA (15 ≤ Pot. Contr. >10 kW) i 3.A (PC > 15 kW).

Tarifa 2.1DHA (No hi ha variació a octubre)

(Fins al juliol 2013): 35,517224 €/kW·any

(Agost 2013): 39,978187 €/kW·any +11%

Tarifa 3.A (No hi ha variació a octubre)

(Fins al juliol 2013):  P1 - 15,754249 €/kW·any

P2 - 9,452549 €/kW·any

P3 -   6,3017 €/kW·any

(Agost 2013):          

P1 - 39,688104 €/kW·any

P2 - 23,812861 €/kW·any

P3 – 15,875243 €/kW·any

El peatge d’accés en el terme de potència per la tarifa 3.0 ha augmentat en un 140%, o sigui en més del doble. Mentre que a la tarifa 2.1A DH, el peatge d’accés al terme de potència ha pujat un 11%.

Pel que fa al terme d’energia podem fer el mateix comparatiu fins a agost de 2013.

Tarifa 2.1DHA

(Fins al juliol 2013): Punta – 0,088362 €/kWh

Vall – 0,015633 €/kWh

(Agost 2013):

Punta – 0,079015 €/kWh

Vall – 0,013979 €/kWh

Tarifa 3.A

(Fins al juliol 2013): P1 - 0,073603 €/kWh

P2 - 0,049333 €/kWh

P3 - 0,0018323 €/kWh

(Agost 2013):      

P1 - 0,018283 €/kWh

P2 - 0,012254 €/kWh

P3 – 0,004551 €/kWh

El peatge d’accés al terme d’energia per la tarifa 3.0 ha caigut en un 75%, Mentre que a la tarifa 2.1A DH el peatge d’accés al terme d’energia ha caigut un 11%.

Es podria pensar que el component global d’energia a la factura d’una instal·lació d’enllumenat públic amb pòlissa 3.0 s’ha reduït un 75% (o l’equivalent amb la tarifa 2.1A DH) i com que el pes més important de la factura és l’energia, globalment podríem tenir estalvis importants. Doncs bé, el peatge d’accés d’energia és només una petita part del terme d’energia, la resta ve determinat pel preu de compra energètica i altres paràmetres introduïts per la comercialitzadora. No és gens intuïtiu determinar el resultat.

Per poder simular com afecta la modificació en aquests casos, resulta imprescindible realitzar un estudi acurat per cada pòlissa amb les condicions fixades amb la comercialitzadora. És per aquest motiu que la figura del gestor energètic esdevé molt important ja que pot anticipar aquesta afectació i proposar alternatives per minimitzar l’impacte.

Abans de finalitzar el present article volem fer un petit incís per a un local amb tarifa 3.0 A, on podem veure que la potència contractada té un pes molt important.

A mode d’exemple real, les nostres Oficines Centrals el passat mes de Juliol es van dur a terme una sèrie de mesures d’eficiència energètica per tal de reduir el cost energètic de la factura. Al comparar la factura mensual del mes de juny amb la d’agost (un cop implementades les millores) ens vam trobar que:

Cost de la factura de Juny 2013:

Consum en kWh: 5.280 kWh

Cost Factura: 966,28 €

Cost de la factura de Agost 2013:

Consum en kWh:  4.771 kWh

Cost Factura: 1.042,70 € 

L’estalvi energètic era al voltant d’un 10 % (509 kWh), però en canvi l'import de la factura era més elevat, ja que entrava en vigor l’Ordre d’agost, on el terme de potència augmentava el preu, essent per a potència de 69 kW contractats i passar de 181,70 € a 450,18 €, amb un increment mensual de 268,48 €. Tot i que els preus dels termes d’energia havien disminuït amb l’Ordre d’agost. Per tant, tot i haver estalviat consum entre un mes i un altre i el preu de l’energia haver disminuït, el còmput total de l’import facturat ha pujat.

L’Ordre d’agost del 2013 implica que el terme de potència a partir de certes potències contractades pot afectar a l’hora de prendre decisions sobre inversions en estalvi energètic, ja que el seu pes sobre la factura ha augmentat significativament.

 
 
 
 
Envia'ns un correu   Xarxa de Delegacions   www.sece.com  
SECE