POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PER Al TRACTAMENT DE CURRÍCULUMS

Reglament europeu 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per SECE.
Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal dels candidats a lloc d'empleat i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que SECE es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.

Data última actualització: 10/05/2018

1.- Identificació del titular responsable del tractament:

Sociedad Española de Construcciones Eléctricas S.A.(en adelante SECE)

Av. Diagonal 472-476, Esc. B, Entresòl 2n i 3r
EDIFICI WINDSOR
08006 BARCELONA
Mail: LOPD@SECE.COM

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

SECE tractem les dades personals dels nostres candidats a lloc d'empleat per a les següents finalitats:

1.- Per a la selecció de personal durant els processos que l'empresa manté oberts.

2.- Per mantenir un arxiu amb informació curricular dels candidats a prestar serveis a la nostra Companyia i el perfil requerit de la qual s'ajusta a les característiques de l'empresa.

• La base legal per al tractament és la seva autorització basada en l'enviament voluntari del seu CV i l'acceptació de la present política de protecció de dades i l'existència d'una relació pre-contractual.
• El termini de conservació: les dades es conservaran durant el termini màxim de 2 anys.

S'informa als titulars de les dades personals que SECE recull les dades necessàries per dur a terme la selecció de personal, sent adequats, pertinents i no excessius, limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.
Preguem què per mantenir les dades actuals, exactes i al dia, ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que hagi pogut produir-se.

3.- Destinataris de les dades personals

SECE no comunicarà les seves dades curriculars a cap tercer.

4.- Drets dels titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant. . A continuació, li indiquem els seus drets:


• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. 

• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. 

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. SECE deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a l'asseguradora, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

Li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.
Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte a través del mail Lopd@sece.es, des d'on se li facilitaran els impresos i les indicacions necessàries per tramitar la seva sol·licitud.

5.- Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, SECE aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.