POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PER A USUARIS

Reglament europeu 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per SECE Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtinguts dels usuaris a través de la present pàgina web i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que SECE es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.

Data última actualització: 1/05/2018

1.- Identificació del titular responsable del tractament:

Sociedad Española de Construcciones Eléctricas S.A.(en adelante SECE)
Av. Diagonal 472-476, Esc. B, Entresòl 2n i 3r
EDIFICI WINDSOR
08006 BARCELONA
Mail: LOPD@SECE.COM

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

A SECE tractem les dades personals dels usuaris de la nostra pàgina web per a les següents finalitats:

SOL·LICITUDS DE CONTACTE:

• La base legal per al tractament és l'autorització de l'usuari basada en una petició prèvia d'informació que es considera atorgada amb l'acceptació de la present política.
• El termini de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud.

Si SECE decideix tractar les dades facilitades per remetre a l'usuari comunicacions comercials li sol·licitarà prèviament el seu consentiment a través d'una casella d'acceptació facilitada a aquest efecte. L'Usuari podrà revocar el seu consentiment a qualsevol moment, comunicant el seu desig de no rebre més comunicacions comercials seguint les instruccions que s'indiquen en el peu de cadascuna de les comunicacions comercials remeses per SECE.

• La base legal per al tractament és el consentiment que es considerarà atorgat al moment d'acceptar la casella habilitada a aquest efecte.
• El termini de conservació: les dades es conservaran de manera indefinida, mentre l'usuari no manifesti la seva voluntat de no seguir rebent informació, referent a això en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 d'11 de juliol, informem al sol·licitant que la seva autorització ens permet enviar-li les comunicacions sol·licitades a través de mitjans telemàtics i que aquesta podrà ser revocada a qualsevol moment.

3.- Destinataris de les dades personals

SECE no comunicarà les seves dades a tercers salvo per obligació legal, en el marc d'una recerca policial o a petició de jutges i tribunals per ordre judicial.

4.- Drets dels titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant. . A continuació, li indiquem els seus drets:


• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. 

• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. 

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. SECE deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a l'asseguradora, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

Li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.
Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte a través del mail Lopd@sece.es, des d'on se li facilitaran els impresos i les indicacions necessàries per tramitar la seva sol·licitud.

5.- Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, SECE aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.