POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PER A CLIENTS, CONTACTES, PROVEÏDORS I SUBCONTRACTES

Reglament europeu 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per SECE. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal dels candidats a lloc d'empleat i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que SECE es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.

Data última actualització: 10/05/2018

1.- Identificació del titular responsable del tractament:

Sociedad Española de Construcciones Eléctricas S.A.(en adelante SECE)

Av. Diagonal 472-476, Esc. B, Entresòl 2n i 3r
EDIFICI WINDSOR
08006 BARCELONA
Mail: LOPD@SECE.COM

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

En SECE tractem les dades personals dels nostres clients i proveïdors per a les següents finalitats:

1.- CONTACTES: Tractem les dades personals per atendre les sol·licituds que els usuaris duen a terme a través de mitjans telemàtics i per a les comunicacions mantingudes en el transcurs de les relacions comercials.

• La base legal per al tractament és el consentiment en utilitzar el mitjà de comunicació o l'existència d'una relació de negoci.
• El termini de conservació: les dades es conservaran durant la vigència de la relació negocial.

2.- CLIENTS: La finalitat del tractament és:

La gestió del servei contractat, així com la gestió administrativa, econòmica i comptable. La base legal per al tractament és l'existència d'una relació contractual per a la prestació dels serveis sol·licitats.

• El termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació comptable i fiscal.

Dur a terme accions comercials i de màrqueting sempre sobre serveis i productes relacionats amb els contractats inicialment.

• La base legal per al tractament telemàtic és la relació contractual establerta i emparada per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic. Les comunicacions es duran a terme per mitjans electrònics i es facilitarà la possibilitat de donar-se de baixa en cada comunicat que es remeti.
• El termini de conservació: les dades es conservaran indefinidament mentre no se sol·liciti la seva supressió.
• La base legal per a l'enviament d'informació sobre els nostres serveis per mitjans no telemàtics, és, l'interès legitimo de l'empresa. L'afectat podrà manifestar la seva negativa a seguir rebent comunicacions comercials en cada enviament que se li remeti de la forma indicada en el mateix.

3.- PROVEÏDORS: La finalitat del tractament és la gestió de proveïdors, gestió de contractes, comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col·laboracions.

• La base legal per al tractament és l'existència d'una relació contractual.
• El termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació comptable i fiscal.

3.- Destinataris de les dades personals

SECE comunicarà les seves dades a tercers en els següents suposats:

• Per obligació legal: a l'administració tributària per a pagament d'impostos, a jutges, tribunals que ho sol·licitin per via judicial.
• Cessió necessària per a la realització de serveis: entitats financeres per efectuar els cobraments i pagaments oportuns, entitats de recobrament per a l'eventual reclamació del deute pendent de pagament, procuradors, notaris, advocats col·laboradors, personal de jutjats, personal de registres.

4.- Drets dels titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant.
A continuació, li indiquem els seus drets:


• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. 

• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. 

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. SECE deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a l'asseguradora, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

Li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.
Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte a través del mail Lopd@sece.es, des d'on se li facilitaran els impresos i les indicacions necessàries per tramitar la seva sol·licitud.

5.- Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, SECE aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.